Feest2

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en levering/retour beleid

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jalink Verhuur, hierna verder te noemen “de verhuurder”, aangegane overeenkomsten van huur en verhuur en op alle andere overeenkomsten waarbij de verhuurder partij is, tenzij partijen schriftelijk of via e-mail anders overeengekomen zijn. Alle andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld eigen algemene voorwaarden van wederpartijen (huurders), zijn niet van toepassing op de hiervoor aangeduide overeenkomsten, ook al is daarnaar door de desbetreffende wederpartij mondeling of schriftelijk verwezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de verhuurder een opdracht of een bestelling schriftelijk of via e-mail heeft aanvaard dan wel schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst aanvullende afspraken gemaakt worden door partijen, zijn deze pas van toepassing na schriftelijke bevestiging door de verhuurder.

Artikel 3 – Ontbinding van overeenkomsten

Een overeenkomst wordt ontbonden door het verstrijken van de overeengekomen huurperiode. De verhuurder kan ontbinding van de huurovereenkomst vorderen ingeval de huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, ingeval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder, dan wel, indien de huurder een natuurlijke persoon is, ingeval van ondercuratelestelling of onderbewindstelling van de huurder of indien ten aanzien van de huurder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard. De ontbinding van de huurovereenkomst laat onverlet het recht van de verhuurder op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

Artikel 4 – Voortijdige ontbinding van overeenkomsten

De huurovereenkomst kan op verzoek van de huurder ontbonden worden – en de verhuurder is verplicht met dat verzoek akkoord te gaan – voordat de huurperiode is ingegaan. Indien de huurder dat verzoek doet meer dan drie (3) dagen voordat de huur ingaat, moet de huurder de helft (½) van de overeengekomen huursom als reserveringskosten aan de verhuurder voldoen. Indien de huurder dat verzoek doet drie (3) dagen of minder voordat de huur ingaat, moet de huurder de volledige overeengekomen huursom voldoen.

Artikel 5 – In beginsel geen waarborgsom

De huurder hoeft geen waarborgsom te voldoen tenzij schriftelijk of via e-mail anders is overeengekomen.
Indien de verhuurder een waarborgsom verlangt, wordt de hoogte daarvan door de verhuurder vastgesteld, daarbij rekening houdend met de duur van de huurperiode en met de waarde van de te verhuren roerende zaken.

Ingeval de huurder verlenging van de huurperiode wenst, dient de huurder uiterlijk op de dag van verlenging van de huurperiode, indien de verhuurder dat wenst, een nieuwe waarborgsom te voldoen. Betaalt de huurder de vastgestelde waarborgsom niet of te laat, dan geldt de huurovereenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding. één Indien de overeengekomen huursom krachtens de huurovereenkomst niet wordt voldaan vóór het begin van de huurperiode, geldt de waarborgsom niet als een voorschot op de overeengekomen huursom. De verhuurder mag, bij het einde van de huurovereenkomst, de waarborgsom verrekenen met een eventueel nog openstaand deel van de huursom.

Artikel 6 – Huurperiode

Alle zaken worden voor tenminste één (1) dag gehuurd, ook ingeval de huurder de gehuurde roerende zaken binnen één (1) dag (24 uur) terugbrengt.
Afhalen en terugbrengen van de gehuurde zaken is alleen mogelijk na daartoe gemaakte afspraak tussen huurder en verhuurder.

Artikel 7 – Risico voor de huurder

De zaken komen volledig voor risico van de huurder vanaf het moment dat de huurder de zaken in ontvangst heeft genomen

Artikel 8 – Risico tijdens transport door huurder, laden en lossen

De huurder draagt het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde zaken ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht. De huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Het is mogelijk het gehuurde door de verhuurder te laten bezorgen en plaatsen. Indien gewenst dient hierover afzonderlijk een afspraak te worden gemaakt. Aan de bezorging en plaatsing door de verhuurder zijn kosten verbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht bij gebruik van de gehuurde zaken de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen. Daarnaast gelden voor de verschillende zaken afzonderlijke handleidingen (onder meer voor partytenten, statafels en heaters). De huurder is verplicht de gehuurde roerende zaken in overeenstemming met deze handleidingen te gebruiken. Deze handleidingen maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. De handleidingen zijn te vinden in de opbergtassen van de betreffende zaken.
Indien dat nodig is, dient de huurder zelf te zorgen voor het verkrijgen van toestemmingen, vergunningen en ontheffingen van buren en openbare lichamen zoals gemeenten, voor het gebruik van de gehuurde zaken. Schade, voortvloeiend uit het ontbreken van dergelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen komt volledig voor rekening van huurder.
Onderverhuur en beschikbaarstelling door huurder aan derden is uitsluitend toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van de verhuurder.
De huurder dient zich bij het afhalen van de gehuurde zaken te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Artikel 10 – Halen en brengen en opbouwen en afbreken van het gehuurde

De verhuurder is bereid tegen vergoeding van de transportkosten de gehuurde zaken op locatie te bezorgen. De huurder bepaalt de plaats, waar de gehuurde wordt opgebouwd. De huurder onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgebouwd. Hij licht de verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein waarop de gehuurde zaken moeten worden geplaatst, moet horizontaal en geëgaliseerd zijn. De verhuurder kan van de huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door de huurder aangewezen locatie hem ongeschikt, onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het al dan niet gebruik maken door de verhuurder van deze bevoegdheid kan de huurder zich niet jegens de verhuurder beroepen. De huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of opbouwen van de gehuurde zaken door de verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te bereiken, dus bijvoorbeeld vrij van trappen en oneffenheden. De hiervoor nodige voorzieningen die door de huurder getroffen zijn, komen geheel voor rekening van de huurder. Schade aan het terrein, gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde is voor rekening van de huurder.

Artikel 11 – Schade, diefstal en verlies

Schade aan gehuurde zaken moet onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de schade, aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde zaken van welke aard dan ook, waarbij de kosten, waaronder begrepen de kosten van reparatie, voor rekening komen van de huurder.
Indien de verhuurder van oordeel is dat de schade een hogere waarde beloopt dan vijfhonderd euro (€ 500, -), zal de schade op kosten van de huurder geschat worden door een door de verhuurder aan te wijzen expertisebureau. Indien de verhuurder van oordeel is dat de schade een lagere waarde beloopt dan vijfhonderd euro (€ 500, -), zal de schade op kosten van de huurder door de verhuurder zelf geschat worden.

Ingeval van diefstal of verlies van een gehuurde zaak tijdens de huurperiode moet de huurder niet alleen de overeengekomen huursom aan de verhuurder voldoen, maar ook:

  • indien de gestolen of verloren gegane zaak minder dan een half jaar oud is, het gehele bedrag dat de verhuurder moet betalen voor de aanschaf van een zelfde zaak of, indien een zelfde zaak redelijkerwijs niet meer aangeschaft kan worden, een zoveel mogelijk daarop gelijkende zaak;
  • indien de gestolen of verloren gegane zaak meer dan een half jaar doch minder dan twee jaar oud is, drie/vierde (¾) gedeelte van het bedrag dat de verhuurder moet betalen voor de aanschaf van een zelfde zaak of, indien een zelfde zaak redelijkerwijs niet meer aangeschaft kan worden, een zoveel mogelijk daarop gelijkende zaak;
  • indien de gestolen of verloren gegane zaak meer dan twee jaar oud is, de helft (½)van het bedrag dat de verhuurder moet betalen voor de aanschaf van een zelfde zaak of, indien een zelfde zaak redelijkerwijs niet meer aangeschaft kan worden, een zoveel mogelijk daarop gelijkende zaak.Schade aan derden, al dan niet veroorzaakt door de gehuurde zaken, komen volledig voor rekening van de huurder. De huurder zou daarvoor een zogenaamde “evenementenver-zekering” af kunnen sluiten.

 

Artikel 12 – Controle van het gehuurde

De huurder moet, onmiddellijk nadat hij de gehuurde zaken in ontvangst heeft genomen, deze te controleren. Indien er – ondanks de goede zorgen van de verhuurder – gebreken, manco’s of andere klachten zijn, moet de huurder deze onverwijld melden bij de verhuurder.

Artikel 13 – Teruggave van de gehuurde zaken

De gehuurde zaken dienen op de dag na afloop van de huurperiode vóór 13.00 uur teruggebracht te worden bij de verhuurder tenzij anders is overeengekomen. De huurder maakt hierover tevoren een afspraak met de verhuurder.
Indien gehuurde zaken later teruggebracht worden, is de huurder direct van rechtswege in verzuim en verbeurt de huurder een direct opeisbare boete van het dubbele van de overeengekomen huursom. Daarnaast behoudt de verhuurder het recht om alle schade die hij leidt als gevolg van het te laat terugbrengen van de gehuurde zaken, te verhalen op de huurder.
De gehuurde zaken dienen teruggebracht te worden in de staat waarin ze zich bevonden bij het in ontvangst nemen door de huurder. Indien na teruggave aan de verhuurder blijkt dat zaken beschadigd dan wel niet goed schoongemaakt zijn, dan komen de schade die de verhuurder hierdoor lijdt, en de kosten die de verhuurder hierdoor moet maken, voor rekening van de huurder.
Indien tussen verhuurder en huurder overeengekomen is, dat de gehuurde zaken door de verhuurder bij de huurder bezorgd zullen worden, is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 – Betaling vooraf

Betaling van de overeengekomen huursom vindt plaats bij het afhalen van de zaken door de huurder of bij bezorging door de verhuurder. Alle betalingen dienen in contanten plaats te vinden tenzij schriftelijk of via e-mail anders is overeengekomen. Ingeval tussen de verhuurder en de huurder is overeengekomen dat betaling achteraf zal geschieden door voldoening van de door de verhuurder toegezonden facturen, moet de huurder de facturen uiterlijk veertien (14) dagen na de factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de huurder van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert. Indien de huurder in verzuim verkeert, heeft de verhuurder recht op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de datum waarom de factuur voldaan had moeten worden, en tevens op alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van de verhuurder op de overeengekomen huursom.

Artikel 15 – Geschillen

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een met de verhuurder gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de verhuurder onder toepassing van Nederlands recht. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurder aan zijn woonplaats te dagvaarden.